Algemene Voorwaarden

 Zangreizen

 1. Muziekcentrum Paul Snoek organiseert per jaar twee of meer zangreizen. De doorgang van de zangreizen is steeds afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
 2. Bij doorgang van de zangreizen wordt de deelnemer per e-mail geïnformeerd over de definitieve doorgang van de zangreis, tezamen met een verzoek tot betaling.
 3. Annulering vanuit het Muziekcentrum: Als in de 4 weken voorafgaand aan een zangreis, blijkt dat deze niet door kan gaan door aantoonbare ziekte of overlijden van de groepsleider of familie in de eerste of tweede graad, hebben deelnemers recht op restitutie van de helft van de reissom. Als de reis eerder dan 4 weken om welke reden dan ook wordt afgezegd, hebben deelnemers recht op volledige restitutie van de reissom. Als binnen 7 dagen voorafgaand aan de reis, blijkt dat deze niet door kan gaan door aantoonbare ziekte of overlijden van de groepsleider of familie in de eerste of tweede graad, of als de reis moet worden afgezegd door overmacht vlak voor of gedurende de reis zelf, is er geen recht op restitutie.
 4. Annulering vanuit de deelnemer: Als een deelnemer zijn/haar deelname aan de zangreis annuleert binnen de 4 weken voorafgaand aan de vertrekdatum van de reis, is er geen recht op restitutie. De deelnemer kan wel in veel gevallen een beroep doen op de eigen annuleringsverzekering, wanneer er sprake is van aantoonbare ziekte of een overlijden binnen de eerste of tweede graad. Als een deelnemer zijn/haar deelname aan de zangreis eerder dan 4 weken voorafgaand aan de vertrekdatum van de reis annuleert, heeft hij/zij recht op restitutie van de helft van de reissom. De deelnemer kan in veel gevallen een beroep doen op de eigen annuleringsverzekering, wanneer er sprake is van aantoonbare ziekte.
 5. Uiterlijk 14 dagen voor de eerste repetitie, ontvangt de deelnemer het repetitiemateriaal en alle verdere informatie over de zangreizen.
 6. Deelname aan de zangreizen is geheel op eigen risico.
 7. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een reis/annuleringsverzekering.
 8. Muziekcentrum Paul Snoek is niet verantwoordelijk voor de kosten die voortvloeien uit een overmachtsituatie gedurende de zangreizen door b.v. weersomstandigheden.

 Workshops

 1. Muziekcentrum Paul Snoek organiseert per jaar een aantal workshops. De doorgang van de workshops is steeds afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
 2. Bij doorgang van de workshop wordt de deelnemer per e-mail geïnformeerd over de definitieve doorgang van de workshop, met een verzoek tot betaling.
 3. Wanneer de workshop, wegens te weinig aanmeldingen,geen doorgang kan vinden, wordt de deelnemer uiterlijk 14 dagen voor de start per e-mail geïnformeerd.
 4. Deelname is alleen mogelijk na volledige betaling van deelnemersbijdrage.

Portretrecht

 1. Tijdens de uitvoeringen, projecten en zangreizen worden er voor het Muziekcentrum foto’s gemaakt. De foto’s kunnen gebruikt worden voor de website en andere publiciteitsdoeleinden. Bij het inschrijven voor lessen, projecten en/of zangreizen gaat de deelnemer akkoord met de publicatie van dit materiaal. Indien u bezwaar heeft, dient u dit schriftelijk aan te geven bij het Muziekcentrum.

Wijzigen persoonsgegevens

 1. Wijziging van persoonlijke gegevens zoals naam, adres en dergelijke van de student/leerling dienen schriftelijk gemeld te worden aan Muziekcentrum Paul Snoek. Bij gebreke hiervan zal Muziekcentrum Paul Snoek de informatie versturen aan het laatste opgegeven adres. Gegevens worden als persoonlijk eigendom beschouwd en derhalve als vertrouwelijk behandeld. Doorgifte aan derden of verkoop hiervan is in alle mogelijke gevallen, niet mogelijk.

 Aansprakelijkheid

 1. Muziekcentrum Paul Snoek is niet verantwoordelijk voor diefstal en of schade van en aan eigendommen van student en of deelnemer.

Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie. De student en/of deelnemer kan de laatst gedeponeerde versie nalezen op deze website: www.paulsnoek.nl  Bij wijzigingen wordt de student en/of deelnemer per e-mail op de hoogte gesteld van voor hem/haar relevante wijzigingen.